TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

24 Mayıs 2024 Cuma 00:01

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


6 Kalem Eldiven Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/649950

 

1-İdarenin
a) Adı : ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Fatih Mahallesi Malatya Caddesi 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Binası 02200 0 ADIYAMAN MERKEZ/ADIYAMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4162250195 - 4162162959
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 6 Kalem Eldiven Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Kalem Eldiven Alımı malzemesinin listesi idari şartname ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adıyaman Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Kahta Devlet Hastanesi, Gölbaşı Devlet Hastanesi. Besni Devlet Hastanesi ve Çelikhan Devlet Hastanesi-İl Sağlık Müdürlüğü-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işin süresi olan 4 (dört) ay süre ile işin bitim tarihine kadar malzemeler ihtiyaca binaen sipariş edilecektir. Sipariş edildikten sonra 10 gün içerisinde sipariş veren ilgili sağlık tesisinin belirttiği yere raf teslimi yapılacaktır. Fakat İdare isterse teslim süreleri ve miktarları üzerinde değişiklik yapabilir. Özel durumlarda (acil bir malzeme gerektiği anda ) yüklenici firma hiçbir mazeret beyan etmeksizin istenilen sarf malzemeleri 5 (beş) gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecektir. Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar, nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır. Malzeme sipariş formları hangi hastanenin sarf biriminden gönderilirse (faks), sarf malzemeler o hastanenin deposuna teslim edilecek, teslim edilen sarf malzemeye ait fatura, malzemeyi alan sorumlu kişiye verilecektir. Mal teslimi mesai saatleri içerisinde yapılacak, mesai saatleri dışında ve hafta sonları mal teslimi yapılmayacaktır. Mal tesliminden sonra kesilen faturaya; sarf malzemenin (her biri için) son kullanma tarihi, UBB barkod numarası, lot numarası ve SUT Kodu yazılması zorunludur. Yüklenici firma, her kurumun belirlediği sayılar dışındaki sarf malzemeleri teslim etmeyecektir. Yani kurumların belirlediği ihtiyaç miktarları, iş artışı v.b resmi yazılar olmadan aşılmayacaktır. Kurumların belirlediği ihtiyacın fazlasının teslim edilmesi ve bir kurumun ihtiyacından diğer kuruma malzeme verilmesi gibi durumlarda yüklenici firma sorumludur. Yüklenici firmanın ilgili kuruma kesmiş olduğu faturada sarf malzemenin (her biri için) son kullanma tarihi, UBB barkod numarası, lot numarası ve SUT Kodu yazılması zorunludur
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeyi müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
ÜTS Numarası

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılan, tek sözleşmeye dayalı, her türlü tıbbi sarf malzemesi alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

   
#ilangovtr

BASIN NO: ILN02037306