T.C. ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ

14 Haziran 2024 Cuma 00:02

T.C.
ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

MADDE 1-) İHALENİN KONUSU, TARİHİ VE YERİ TAŞINMAZIN BİLGİLERİ:
Konu: Aşağıda detayları yazılan beraberindeki müştemilatlarla işletmeye verilmesi belirlenen 1 (Bir) Adet taşınmazın Kiralanması İşi

Taşınmazın Adı Kira Süresi 1 Yıllık Muhammen Bedel Geçici Teminat
Dükkân (152 m2) 3 yıl 135.000,00 ₺ 4.050,00 ₺


İl Daimi Encümeni tarafından 06.06.2024 tarih ve 070 sayılı kararı ile İlimiz Merkez İlçe Barbaros Hayrettin Mahallesi Haydar Efendi Caddesi 1625 Sokak No 19 (Şehit Dul ve Yetim Derneği zemin katında bulunan mülkiyeti Adıyaman İl Özel İdaresine ait 1 (Bir) adet taşınmazın muhammen bedel üzerinden kiraya verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre açık artırma ile ihale edilmesi kararlaştırılmıştır.

MADDE 2-) İHALE DOKÜMANI ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
            İstekliler kiralama ihalesine esas ihale dokümanı, şartname ve eklerini Adıyaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir ve 1000 ₺ / (Bin TL) bedelin İdarenin TC Ziraat Bankası TR 860001000184362158495004 nolu hesabına yatırılmak kaydıyla dekont karşılığı aynı adresten temin edebilir. İhaleye katılacak (teklif verecek) olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

MADDE 3 -) İHALENİN YAPILACAĞI YER, SAAT VE TARİH:
Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen dükkânın Adıyaman İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası 1. Kat İl Encümen toplantı salonunda 26.06.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00’ de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
MADDE 4-) KESİN TEMİNAT TUTARI ve YILLIK KİRA ARTIŞI:

  1. Dükkân taşınmazı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 (üç) yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 oranında Kesin Teminat alınacaktır. Teminat mektupla sunulması halinde kesin ve süresiz olacaktır.
  2. İlk birinci yılın kira bedeli üzerinden yıllık Tefe/Tüfe oranında kira artış zammı uygulanacaktır.                     

MADDE 5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
A- Kanuni ikametgâhı olması,
  a) Gerçek kişilerde; Yerleşim yeri belgesi   
  b) Tüzel kişilikte; Ticaret sicil gazetesinde veya mesleki faaliyet belgesinde belirtilen adres
B- Türkiye' de tebligat için adres göstermesi,
C- Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,
   a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içinde alınmış belge,
   b) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
    c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- İmza Sirküleri Vermesi,
   a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
   b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) aslı veya noterden tasdikli sureti.
  c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
G- Diğer Belgeler,
   a) Gerçek veya tüzel kişiliğin SGK Genel Müdürlüğüne prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir.
   b) Gerçek veya tüzel kişiliğin Vergi dairesince borcu olmadığına dair belge. Söz konusu evrak olmadığı takdirde istekliler ihaleye giremeyecektir. (10.000,00 ₺ altında borcu olanlar hariç)
H- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise aslını ibra etmek şartı ile idarece tasdikli sureti veya fotokopilerin Noter tasdikli olması gerekir.
I-İstekliler taşınmaz için Geçici Teminat ve Şartname bedelini yatırıp İhaleye katılabilir.
İ-İdaremiz ile daha önce herhangi bir sözleşmeden kaynaklı itilaflı durum (Mahkeme, icra v.b.) olmadığına dair İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinden yazı.
J- İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı.

MADDE 6 - İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:
Aşağıda sayılanlar ile 2886 sayılı kanunun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Aşağıda yazılanlara ve 2886 Sayılı Kanunda ki bu yasağa rağmen buradaki şartlara aykırı olarak ihaleye girenlerin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

  1. İdareye, kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlar, haklarında kesinleşmemiş olsa dahi tahliye kararı olanlar, idare ile hukuki ihtilafı olan ve mahkemelerde davaları devam edenler, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne uygun sözleşme yapmayanlar ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçenler ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyenler ihaleye katılamazlar.
  2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.


MADDE 7-  Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 8-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

   
#ilangovtr

BASIN NO: ILN02045245